Izmjene i dopune proračuna Općine Gornja Rijeka za 2019. godinu-11.12.2019.

49

rebalans G. Rijeka – konsolidirani

Plan razvojnih programa 2019 – 2rebalans

Izmjene Programi javnih potreba Općine Gornja Rijeka u 2019. godini

Obrazloženje rebalansa