KRITERIJ NAKNADA

Naknada za pristup informacijama

KRITERIJE ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Članak 1.

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Članak 2.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Članak 3.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Članak 4.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Članak 5.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Pravo na pristup informacijama uređuju Opći propisi

· Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)

· Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

· Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)

· Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)

· Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)

· Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

· Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)

· Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)

· Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)

· Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10) Propisi EU

· Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

· Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

· Katalog informacija

· Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija

· Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

· Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

· Odluka o imenovanju službenika za informiranje

· Zahtjev za pristup informacijama

· Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

· Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije