SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih općih ciljeva predviđa „Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti“. S tim u vezi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima osigurati sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) određena je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području općine Ljubešćica, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Općine (uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeni su obrasci za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju, u kojem su objavljeni razlozi donošenja ili izmjene akta kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići, odnosno obavijest o provođenju savjetovanja nekom drugom metodom. Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

OTVORENA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2019. do 2025. godine i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Dokument za internetsko savjetovanje

 

Nacrt Strategije razvoja turizma na području Općine Gornja Rijeka za
razdoblje 2019.-2025. godine

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Strategija razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka 

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Programa  potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka u 2019. godini 

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Program potpora u poljoprivredi u 2019. godini

Nacrt Programa potpora u poljoprivredi 2019.

Obrazac nacrt Programa potpora u poljoprivredi

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o visini paušalnog poreza 

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja

Obrazac nacrt Odluke visini paušalnog poreza

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka – vrijednost boda komunalna naknada

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade

Obrazac nacrt Odluke – vrijednost boda komunalne naknade

Javna rasprava – Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture

http://uprava.krizevci.hr/

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje

Obrazac nacrt Odluke

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o  sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka – katastarska izmjera

Obrazac nacrt Odluke – katastarska izmjera 

Nacrt Odluke o sufinaanciranju katastarske izmjere

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o iznama Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima

Obrazac nacrt Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka – nekretnine

Obrazac nacrt Odluke – nekretnine

Nacrt Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijek

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt strategije ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2015.-2020. godine

Poziv na dostavu mišljenja

Obrazac_sudjelovanje_u_savjetovanju-strategija_razvoja

Razvojni program Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju