Komunalna naknada – dužnost prijave činjenica bitnih za utvrđivanje obveze

Na temelju članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18) i članka 6. Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 26/18) obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnine – kuće, stana, poslovnog prostora, garažnih prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta) dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Rijeka nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

  • danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
  • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
  • danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
  • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Prijava obveze po osnovi komunalne naknade može se izvršiti na obrascu objavljenom na službenim internet stranicama Općine Gornja Rijeka, a može se preuzeti i osobno u Općini Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka.

Ispunjen obrazac dostavlja se OPĆINI GORNJA RIJEKA, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka, 48268 Gornja Rijeka.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na br. telefona 048/ 855-021, e-mail: [email protected]