Što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih općih ciljeva predviđa „Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti“. S tim u vezi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima osigurati sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) određena je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području općine Ljubešćica, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Općine (uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeni su obrasci za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju, u kojem su objavljeni razlozi donošenja ili izmjene akta kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići, odnosno obavijest o provođenju savjetovanja nekom drugom metodom. Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

PLAN SAVJETOVANJA OPĆINE GORNJA RIJEKA ZA 2023. GODINU

OTVORENA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

ZATVORENA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluka o mjerilima za financiranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Rijeka za 2022. godinu

Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za 2022. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2022. godinu

Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka do 31. prosinca 2021. godine

Nacrt Odluke o uređenju prometa na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mali medo

Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2019. do 2025. godine i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Rijeka za 2020. godinu

Dokument za internetsko savjetovanje

Nacrt Strategije razvoja turizma na području Općine Gornja Rijeka za
razdoblje 2019.-2025. godine

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Strategija razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka 

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Programa  potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka u 2019. godini 

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Program potpora u poljoprivredi u 2019. godini

Nacrt Programa potpora u poljoprivredi 2019.

Obrazac nacrt Programa potpora u poljoprivredi

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o visini paušalnog poreza 

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja

Obrazac nacrt Odluke visini paušalnog poreza

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka – vrijednost boda komunalna naknada

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade

Obrazac nacrt Odluke – vrijednost boda komunalne naknade

Javna rasprava – Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture

https://uprava.krizevci.hr/

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje

Obrazac nacrt Odluke

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o  sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka – katastarska izmjera

Obrazac nacrt Odluke – katastarska izmjera 

Nacrt Odluke o sufinaanciranju katastarske izmjere

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o iznama Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima

Obrazac nacrt Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka – nekretnine

Obrazac nacrt Odluke – nekretnine

Nacrt Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijek

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

DOKUMENT ineternetsko savjetovanje Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

Obrazac nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt strategije ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2015.-2020. godine

Poziv na dostavu mišljenja

Obrazac_sudjelovanje_u_savjetovanju-strategija_razvoja

Razvojni program Općine Gornja Rijeka

Izvješće o provedenom savjetovanju