Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22. i 114/23) i Odlukom o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 6/17, 19/17. i 28a/23) propisano je da porez na korištenje javnih površina plaća pravna ili fizička osoba koja koristi javnu površinu na području Općine.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

 1. javno prometne površine: ceste, trgovi, ulice, nogostupi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, stajališta javnoga prometa i slične površine,
 2. javno zelene površine: parkovi, travnjaci, zelene površine uz ceste u naselju (uz stambene objekte i uz javne objekte) i slične površine,
 3. površine i objekti namijenjeni za javne priredbe, sajmovi i slični prostori,
 4. površine i objekti u vlasništvu Općine koje imaju javnu namjenu.

Porez za korištenje javne površine plaća se:

 • za reklamne panoe površine do 2m2 30,00 eura godišnje,
 • za reklamne panoe površine više od 2m² 40,00 eura godišnje,
 • za smještaj ogrjevnog drva, robe, građevinskog i drugog materijala 0,50 eura/m² dnevno,
 • za zabavne putujuće radnje, igraonice na otvorenom 0,50 eura/m² dnevno,
 • za smještaj štandova za povremene prodaje 4,00 eura/m² dnevno,
 • za smještaj, stolova, stolica, klupa, šatora i sličnog namijenjeno povremenoj ugostiteljskoj djelatnosti  2,00 eura/m² dnevno,
 • za prodaju putem pokretne prodaje iz posebno uređenog i opremljenog vozila 500,00 eura godišnje,
 • za zauzimanje terasa i otvorenih prostora za ugostiteljsku djelatnost, a obračunava se u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2,00 eura/m² mjesečno.