JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPćINE GORNJA RIJEKA

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Gornja Rijeka kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a osobito:

  • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
  • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci iz oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju,
  • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
  • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
  • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine, izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,
  • opće i kadrovske poslove, vođenje evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanja, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba, radova i usluga,
  • poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

Jedinstveni upravni odjel u svojem djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka, Općinsko poglavarstvo, njihova radna tijela i općinskog načelnika. Jedinstveni upravni odjel u  svojem djelokrugu nadzire izvršavanje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su, temeljem zakona i drugih propisa, stavljeni u djelokrug rada. Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Rijeka upravlja pročelnik.