Službenica za zaštitu osobnih podataka

Sukladno članku 39. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

d) suradnja s nadzornim tijelom;

e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U OPĆINI GORNJA RIJEKA:

ANDREJA BOGDAN, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka,
Telefon: 048/855-021,
e-mail: [email protected]

Pravilnik o obradi i zaštiti ososbnih podataka

PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Zahtjev ispitanika na ispravak informacija

Zahtjev ispitanika na pristup informacijama

Zahtjev ispitanika za povlacenje privole

Zahtjev ispitanika za pravo na brisanje

Zahtjev ispitanika za pravo na ogranicenje obrade

Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor