Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22. i 114/23) i Odlukom o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 6/17, 19/17. i 28a/23) propisano je da porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi 3%.

 Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO, a isti se mora predati u nadležnu ispostavu Porezne uprave do dvadesetog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.