OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka je predstavničko tijelo građana Općine Gornja Rijeka i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća po postupku utvrđenom za njihov izbor,
 • bira i razrješava općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članove Općinskog poglavarstva,
 • osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.