Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Rijeka, Klasa: 320-01/11-01/06, Urbroj: 2137/25-11-1, od 30. kolovoza 2011. godine, te članka 45. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) općinski načelnik Općine Gornja Rijeka raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

 

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gornja Rijeka u katastarskoj općini Pofuki:

Redni broj

Kat. čestica

Površina u m2

Početna godišnja zakupnina (kn/m2)

Trajanje zakupa

1.

676/5

13667

0,20

5 godina

II.

Namjena poljoprivrednog zemljišta je korištenje u poljoprivredne svrhe s namjenom oranice.

III.

Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude,
 • OIB fizičke osobe i OIB i MB za pravne osobe,
 • katastarsku općinu i broj katastarskih čestica za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,
 • visinu ponuđene zakupnine,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

 • potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Općini za podnositelja ponude i članove njegova kućanstva,
 • broj žiro, tekućeg ili štednog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

IV.

Pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u javnom natječaju slijedećim redoslijedom:

 1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

 2. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

 3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu, uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

Prvenstveno pravo zakupa imat će fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka koje imaju prebivalište ili sjedište na području Općine, uz uvjet da prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

V.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

Nevažećim ponudama smatraju se:

 • ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine,
 • zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača.

VI.

Svaki sudionik natječaja istovremeno s podnošenjem ponude, dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu 20% početne cijene godišnjeg zakupa zemljišta za koje se podnosi ponuda. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Gornja Rijeka, broj: 2360000-1861800000 s naznakom „JAMČEVINA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA“ sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina će biti vraćena isplatom na njihov račun u roku od 15 dana nakon okončanja natječajnog postupka na račun uplatitelja.

Ako natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora o zakupu, gubi prava na povrat jamčevine.

 

VII.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a za slijedeće godine zakupa sve do isteka roka zakupa, zakupnina dospijeva na naplatu 1. lipnja tekuće godine.

 

VIII.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u slučaju raspisivanja natječaja za prodaju ili u slučaju drugih opravdanih razloga.

IX.

Pismene ponude za javni natječaj upućuju se Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici, s naznakom «NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA RIJEKA», preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u tisku.

X.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik, na temelju Zapisnika Povjerenstva za provedbu natječaja, a koja će se dostavit svim ponuditeljima.

XII.

Općinski načelnik pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja, te pravo poništenja javnog natječaja bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 945-01/12-01/01

URBROJ: 2137/25-12-1

Gornja Rijeka, 9. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Štefica Tukša