Općina Gornja Rijeka kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove izgradnje Športsko rekreacijske građevine-II faza.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je objavljeno na stranicama EOJN RH i traje zaključno sa 8. lipnja 2024. godine.

Dokumentacija se može vidjeti na EOJN RH:

https://eojn.hr/prior-consultation-ca/11867