POZIV ZA 38. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

960

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka Općine Gornja Rijeka sazvao je 38. sjednicu Općinskog ijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 13. prosinca 2012. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED:

1.

a) Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
b) Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,

c) Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
d) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
e) Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
f) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
g) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
h) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
i) Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
j) Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa u 2013. godini,
k) Donošenje Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,

2.
a) Donošenje Financijskog plana rashoda i izdataka za 2013. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
b) Donošenje Financijskog plana prihoda i primitaka za 2013. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

c) Donošenje Plana razvojnih programa Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za razdoblje od 2013-2015. godine,

d) Donošenje Plana i programa rada Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za 2013. godinu,

3. Donošenje Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu,

5. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2013. do 2015. godine,

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Gornja Rijeka,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gornja Rijeka,

9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Rijeka, te o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Rijeka,

10. Donošenje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

11. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni štete od suše na području Općine Gornja Rijeka,

13. Donošenje Zaključka o popisu zakupnika koji su imali prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. godini na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornja Rijeka,

14. Pitanja i prijedlozi.