Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka Općine Gornja Rijeka sazvao je 38. sjednicu Općinskog ijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 13. prosinca 2012. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED:

1.

a) Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
b) Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,

c) Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
d) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
e) Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
f) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
g) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
h) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
i) Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
j) Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa u 2013. godini,
k) Donošenje Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,

2.
a) Donošenje Financijskog plana rashoda i izdataka za 2013. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
b) Donošenje Financijskog plana prihoda i primitaka za 2013. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

c) Donošenje Plana razvojnih programa Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za razdoblje od 2013-2015. godine,

d) Donošenje Plana i programa rada Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za 2013. godinu,

3. Donošenje Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu,

5. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2013. do 2015. godine,

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Gornja Rijeka,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gornja Rijeka,

9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Rijeka, te o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Rijeka,

10. Donošenje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

11. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni štete od suše na području Općine Gornja Rijeka,

13. Donošenje Zaključka o popisu zakupnika koji su imali prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. godini na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gornja Rijeka,

14. Pitanja i prijedlozi.