ODVOZ MJEŠOVITOG KOMUNALNOG OTPADA

Cijelo područje Općine Gornja Rijeka pokriveno je organiziranim odvozom otpada kojega na temelju sklopljenog ugovora skuplja i odvozi Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.

Miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi po naseljima svaka 2 (dva) tjedna.

Reciklabilni otpad (papir i karton, plastika, metalna ambalaža, tetrapak) odvozi se jedanput mjesečno.

Cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada obračunava se po veličini spremnika. Odvozom otpada pokriveno je područje cijele Općine Gorrnja Rijeka.

Sakupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je člancima 32. – 42. Odluke o komunalnom redu na području Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/09).

Cijene usluge skupljanja i gospodarenja otpadom na području Općine Gornja Rijeka regulirane su Cjenikom odvoza komunalnog otpada koji utvrđuje Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Općina Gornja Rijeka osigurala je funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta na svojem području, koji se nalazi na adresi Radnička ulica 10, Gornja Rijeka.

GLOMAZNI OTPAD

Glomazni otpad također odvozi Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci jednom godišnje, a skuplja se na javnim površinama u svim naseljima na području Općine Gornja Rijeka.
Sav otpad odlaže se na odlagalište otpada “Ivančino brdo“ u Križevcima, kojim upravlja Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.

Azbest se odlaže na uređenoj kazeti za građevinski otpad odlagališta otpada “Ivančino brdo“ Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.

ZELENI OTOCI

Zeleni otoci na kojima se skuplja otpad koji se može reciklirati (staklo, papir, PET ambalaža, tekstil i metali) postavljeni su na 6 lokacija, u naseljima Gornja Rijeka, Dropkovec, Kostanjevec Riječki, Donja Rijeka, Kolarec i Pofuki.

ODLAGALIŠTA OTPADA

Na području Općine Gornja Rijeka ne postoje odlagališta otpada.

EDUKACIJE

Edukacija stanovništva vezana uz odvojeno sakupljanje otpada s ciljem podizanja ekološke svijesti građana provodi se preko Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, koje putem medija i vlastite internetske stranice obavještava stanovništvo o mogućnostima i potrebi odvojenog sakupljanja otpada.