Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 30/15), članka 45. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/09, 4/13. 3 6/14), članka 3. Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/15), Mišljenja o usklađenosti potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 404-01/16-01/51, URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 19. travnja 2016. godine i točke IV. i VIII. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu, KLASA: 320-01/16-01/02 URBROJ: 2137/15-16-1 od 30. ožujka 2016. godine, načelnik Općine Gornja Rijeka raspisuje

JAVNI POZIV

Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2016. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da, u skladu s Mjerom 1.-Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2016. godini, podnesu zahtjev za subvencijom.Za provođenje Mjere 1.- Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja u 2016. godini osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. Javni poziv traje do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do utroška sredstva, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

II.

 1. Zahtjev mogu podnijeti: poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za umjetno osjemenjivanje plotkinja kroz uslugu umjetnog osjemenjivnja i kupnju rasplodnog materijala plotkinja (junica, krava, nazimica i krmača). Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Gornja Rijeka. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
 2. Zainteresirani korisnik uz zahtjev podnosi račun o izvršenom plaćanju osjemenjivanja kojim dokazuje da je osjemenjivanje uistinu izvršeno. Nakon sakupljene dokumentacije donijeti će se zaključak o subvenciji i isplata korisniku na račun.
 3. Troškovi osjemenjivanja subvencionirat će se u iznosu od 30% računa, a najviše do 2.100,00 kuna po korisniku godišnje. Korisnicima koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.
 4. Podnosiocu zahtjeva za subvenciju koji ima dugovanja prema Općini neće se odobriti subvencija.
 5. Prihvatljiva su osjemenjivanja u 2016. godini.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

III.

Za pravne i fizičke osobe i poljoprivredne udruge:

 1. Obrazac zahtjeva Mjera 1.,
 2. Kopija rješenja upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 3. Kopija računa za uslugu osjemenjivanja i/ili kupnju rasplodnog materijala;
 4. Preslika IBAN-a;
 5. Preslika osobne iskaznice;
 6. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

IV.

Zahtjev se podnosi do 31. prosinca 2016. godine odnosno do utroška sredstava. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Gornja Rijeka, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, 48268 Gornja Rijeka ili na web stranici: https://gornja-rijeka.hr Ispunjeni zahtjevi za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja i pripadajuća dokumetacija, dostavljaju se na adresu:
OPĆINA GORNJA RIJEKA
TRG SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY 3
48 268 GORNJA RIJEKA
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovoga Javnog poziva, neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi općinski načelnik Općine Gornja Rijeka na osnovu kojeg će Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju umjetnog osjemenjivanja plotkinja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2016. godini.

VI.

Javni poziv biti će objavljen na web stranici Općine Gornja Rijeka gornjarijeka.avoco.dev  i na oglasnim pločama Općine Gornja Rijeka, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, 48268 Gornja Rijeka, telefon: 048/855-021 i e-mail: [email protected]

KLASA: 320-01/16-01/04

URBROJ: 2137/25-16-2

Gornja Rijeka, 29. travnja 2016.

 

                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                                   Darko Fištrović

Obrazac zahtjeva za umjetno osjemenjivanje

Izjava PDV osjemenjivanje