Na temelju članka 3.stavka 1. Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Gornja Rijeka (”Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 3/08) Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Gornja Rijeka

 

I.

Pokreće se postupak izbora članova Općinskog savjeta mladih Općine Gornje Rijeke (u daljnjem tekstu: Općinski savjet mladih), Općinski savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Gornja Rijeka.

 

II.

Općinski savjet mladih ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Općinski savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Gornja Rijeka u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članove Općinskog savjeta mladih bira Općinsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

 

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Općinskog savjeta mladih imaju:

– udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

– učenička vijeća,

– drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općine Gornja Rijeka.

 

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Općinskog savjeta mladih podnose se u pisanom obliku koji obavezno sadrži slijedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatima (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište),
  • obrazloženje prijedloga.

 

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

 

Predlagatelj je uz prijedlog dužan priložiti:

  • potpisanu izjavu predloženog kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor u Općinski savjet mladih,
  • presliku osobne iskaznice predloženog kandidata,
  • presliku izvatka iz registra o upisu udruge ili ustanove (ne stariji od šest mjeseci), odnosno drugi odgovarajući dokaz.

 

 

V.

Nepravovremeni, nepotpuni ili nepravilno sastavljeni prijedlozi neće se razmatrati.

VI.

Pisane i obrazložene prijedloge sukladno odredbama točke IV. ovog Javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu primatelja i to:

 

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka

 

Trg Sidonije Rubido Erdödy 3

 

48268 Gornja Rijeka

 

s naznakom ”KANDIDATURA ZA OPĆINSKI SAVJET MLADIH – ne otvaraj”

VII.

Prijedlog kandidata može se dostaviti osobno ili putem pošte na navedenu adresu najkasnije do 15. studenoga 2011. godine, a Lista kandidata objavit će se na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Gornja Rijeka.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA RIJEKA

 

 

KLASA: 022-05/11-01/03

URBROJ: 2137/25-11-8

 

Gornja Rijeka, 02. studenoga 2011.