Na temelju članka 21. Statuta Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdӧdy od 28. ožujka 2008. godine i Izmjena i dopuna Statuta Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdӧdy, KLASA: 612-04/11-01/01, URBROJ: 1/2011 od 21. veljače 2011. godine, vršitelj dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdӧdy objavljuje

NATJEČAJ

– za radno mjesto knjižničar u Općinskoj knjižnici Sidonije Rubido Erdӧdy, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje i porodiljni/roditeljski dopust) uz probni rad od 3 mjeseca

UVJETI:
a) opći uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili
– završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja te
– položen stručni ispit za knjižničara.
b) Posebni uvjeti:
– iskustvo rada u dječjoj igraonici
– poznavanje korištenja računala,
– poznavanje rada u METEL WIN programu,
– komunikacijske vještine, poznavanje i spremnost za permanentno usavršavanje.

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu, odnosno elektronički zapis s podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14. i 60/14).

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, 48268 Gornja Rijeka, s naznakom: „Za natječaj-knjižničar“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.