Ministarstvo poljoprivrede objavilo je  Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje prijava je od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

Prihvatljivi korisnici:

 • POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA:
  • upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima
  • moraju pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura
  • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora,
  • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem naselju se provodi ulaganje.
 • OPG:
  • nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost na nositelja ili člana OPG-a (nositelja nepoljoprivredne djelatnosti),
  • nositelj nepoljoprivredne djelatnosti je nositelj dopunske djelatnosti iz Upisnika poljoprivrednika za koju se traži potpora,
  • OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (NN broj 76/14),
  • rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na nositelja OPG-a,
  • upisani u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana,
  •  moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija.
 •  OBRT:
  • nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u obrtnom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na vlasnika obrta, a nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora biti na vlasnik obrta,
  • moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi samostalne djelatnosti obrta.
 •  PRAVNA OSOBA:
  • nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u sudskom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na pravnu osobu, a nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora biti odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu,
  • mora imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Prihvatljivi projekti:

Projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi sektori su:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • produkt prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU
 • marketing se mora odnositi na predmet prerade
 1. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 1. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • prihvatljivo samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore – 3.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore – 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 70%, odnosno do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima

Ostali uvjeti:

Najkasnije u trenutku podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon konačne isplate potpore:

 • Kod fizičkih osoba nositelj/vlasnik poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • Ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.