KLASA: 112-06/09-01/01

URBROJ: 2137/25-09-1

Gornja Rijeka, 06. travnja 2009.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Rijeka 06. travnja 2009. raspisuje i objavljuje

 

NATJEčAJ

za prijam u službu vježbenika

–         viši stručni referent za osposobljavanje obavljanja poslova II. vrste zvanja – vježbenik, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

–         punoljetnost,

–         hrvatsko državljanstvo,

–         zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–         VŠS ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke,

–         bez radnog iskustva u struci,

–         položena vozačka dozvola „B“ kategorije,

–         poznavanje rada na računalu.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao ni osoba koja ima radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (radno iskustvo na odgovarajućim poslovima) od godine ili više dana.

Trajanje službe: vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. preslik domovnice ili osobne iskaznice,
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08),
 5. preslik vozačke dozvole,
 6. preslik stranica radne knjižice.

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj

pozvati se na to pravo i imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Gornja Rijeka (gornjarijeka.avoco.dev) je naveden opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Gornja Rijeka objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka s naznakom „za natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

Općina Gornja Rijeka

                                                                                                                                                    Pročelnica:

                                                                                                                                                         Valentina Valjak

 

 

 

PODACI VEZANI ZA NATJEčAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPćINE GORNJA RIJEKA

 

 

Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), te odredbi Natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka, Klasa: 112-06/09-01/01, Urbroj: 2137/25-09-1 od 06. travnja 2009., objavljuju se

 

 

PODACI O OPISU POSLOVA I PODACI O PLAćI

vježbenika za osposobljavanje obavljanja poslova II. vrste zvanja

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Rijeka

 

 

 1. Opis poslova:

 

–         vježbenika se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse za osposobljavanje obavljanja poslova II. vrste zvanja

–         za vrijeme vježbeničke prakse (vježbeničkog staža) vježbenik će se osposobljavati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Rijeka za poslove višeg stručnog referenta koji obuhvaćaju:

–         obavlja poslove oko kandidiranja općinskih projekata na natječaje ministarstava i drugih institucija,

–         prati i priprema prijave za domaće natječaje za razvojne projekte,

–         pruža savjetodavne usluga u sklopu Poduzetničkog inkubatora Općine Gornja Rijeka u pogledu napretka i razvoja turizma, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva na području Općine,

–         razrada ideja i izrada projekata turističkog razvoja Općine Gornja Rijeka, projekata uređenja odnosno podizanja kvalitete javnih usluga,

–         sastavlja kupoprodajne ugovore za kupnju nekretnina za Općinu Gornja Rijeka,

–         obavlja poslove prijenosa vlasništva kupljenih nekretnina,

–         vrši prijavu poreza na promet nekretnina,

–         pripremanje izvješća za određena razdoblja prema potrebi i zahtjevu Općinskog načelnika,

–         obavlja po potrebi poslove administrativnog referenta – komunalnog redara, osobito kada je isti odsutan s posla iz bilo kojeg razloga,

–         sudjeluje u pripremanju sjednica Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća,

–         obavlja poslove pisarnice (slanje pošte),

–         obavlja poslove prijepisa akata i umnožavanja materijala,

–         vrši osvježavanje Internet stranice Općine Gornja Rijeka sa novim informacijama,

–         obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme koje mu povjeri Općinski načelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 1. Podaci o plaći:

 

Sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o plaćama, utvrđivanju koeficijenta  složenosti poslova i drugim naknadama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Rijeka, Klasa: 023-05/09-01/03, Urbroj: 21327/25-09-1 od 19. ožujka 2009., koeficijent za izračun plaće iznosi 0,90.

 

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik koji se osposobljava za poslove višeg stručnog referenta ima pravo na 85% plaće tog radnog mjesta.

 

 

 

 

            NAčIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

–         prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja i intervjua

–         ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj

 

NAPOMENA:  vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Gornja Rijeka najmanje pet dana prije održavanja provjere

 

 

 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 41/01. – pročišćeni tekst i 55/01),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
 3. Zakon o  općem upravnom postupku („Narodne novine“ 53/91).
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 7/09).