Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, i 50/12, 55/12. i 80/13) Općina Gornja Rijeka objavljuje

 

OBAVIJEST

O JAVNOJ RASPRAVI POVODOM

IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE GORNJA RIJEKA

 

  1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 07. 10. 2013. do 23. 10. 2013. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka od 8,00 do 14,00 sati.

 

  1. Javno izlaganje Prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka organizirati će se dana9. 10. 2013. godine, u 10,00 sati u vijećnici Općine Gornja Rijeka.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa23. 10. 2013. godine  na slijedeći način:
  • Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Gornja Rijeka.

Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostavi pisano očitovanje smatrat će se da nema primjedbi.

 

  • Građani i udruge:

–        imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana,

–        postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i graditeljstvu, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,

–        mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana na javnoj raspravi,

–        daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji se obavezno vodi prilikom javnog izlaganja,

–        upućivaju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi,

–         Prijedlog izmjena i dopuna bit će dostupan i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr )

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani,  te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

NOSITELJ IZRADE:

OPĆINA GORNJA RIJEKA

 

KLASA: 350-02/12-01/01

URBROJ: 2137/25-13-20