Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 8.8.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0032193

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 29.8.2019. 10:00 sati.