Predmet nabave: Usluge na Provedbi programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Projekt Edukacijom do smanjenja otpada

Rok za dostavu ponude: 11. siječnja 2019. godine 11,00

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.12.2018. godine, a obrazac obavijesti o nadmetanju i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0036105

Detalje možete vidjeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2353615

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Naziv projekta: Edukacijom do smanjenja otpada (Ref.broj: KK.06.3.1.07.0008)

Kratki opis projekta: Projektom će se educirati i informirati 11.436 stanovnika u 3244 kućanstva o održivom gospodarenju otpadom. Područje obuhvata su dvije jedinice lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji: Općina Gornja Rijeka i Općina Sveti Petar Orehovec te tri jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Općina Breznica, Općina Breznički Hum i Općina Visoko.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je informirati 100% stanovništva s područja Općina Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Breznički Hum i Breznica o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno edukativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina. Osim cjelokupnog građanstva, dio aktivnosti posebno će se prilagoditi manjim ciljanim skupinama gdje će djeca predškolske i školske dobi kroz sudjelovanje u aktivnostima usvojiti pravilne navike o postupanju otpadom. Za postizanje maksimalnog učinka koristiti će se svi oblici komunikacijskih alata, a kao kanali distribucije korititi će se radio emisije, plakati, leci i internet (web stranica i portali). Rezultati projekta će se pozitivno odraziti na gospodarstvo i društvo projektnog područja, kroz stvaranje novih poslova direktno proizašlih kroz provedbu aktivnosti projekta i smanjenje onečišćenja okoliša koje će pozitivno utjecati na djelatnosti kao što su turizam i poljoprivreda te zdravlje i poboljšanje kvalitete života stanovništva.

Ukupna vrijednost projekta: 385.557,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%): 327.723,45 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 13. travnja 2018. – 13. travnja 2019.