Obavještavaju se svi šumoposjednici da je u tijeku izrada Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Kalnička Kapela-Gornja Rijeka. Prilikom izrade programa izvodit će se terenski radovi na izmjeri šuma šumoposjednika (privatnih šuma) na dijelu područja Općine Gornja Rijeka, odnosno katastarskih općina Gornja Rijeka, Lukačevec i Štrigovec. Terenske radove izmjere šuma izvode djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma podružnica Koprivnica, Odjela za uređivanje šuma s pomoćnim radnicima. Povodom izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika biti će organizirane i dvije javne rasprave, gdje će se zainteresirani upoznati s gospodarenjem u šumama šumoposjednika.