U srijedu 24. listopada 2012. godine održana je 37. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Borjan, a sjednici je prisustvovalo deset vijećnika, općinska načelnica Štefica Tukša, te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Rijeka.

DNEVNI RED:

1-10  Donošenje izmjena i dopuna Programa i planova na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini i to:

– u socijalnoj skrbi,

– u protupožarnoj i civilnoj zaštiti,

– u osnovnom školstvu,

– u predškolskom odgoju i naobrazbi,

– u sportu,

– gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– održavanje komunalne infrastrukture,

– u kulturi,

– gradnja komunalnih vodnih građevina,

– u gospodarstvu,

– Sve izmjene i dopune Planova i Programa javnih potreba donesene su jednoglasno.

11. Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za 2012. godinu

– Izmjene i dopune Financijskog plana usvojene su jednoglasno

12. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu,

– Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. prihvaćene su jednoglasno

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Gornja Rijeka

– Odluka je prihvaćena jednoglasno,

14. Odluka o davanju mišljenja na II. izmjene i dopune Prostornog Plana Koprivničko-križevačke županije,

– jednoglasno je dano pozitino mišljenje

15. Izmjena Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Općine Gornja Rijeka

– izmjena je usvojena jednoglasno