U četvrtak 13. prosinca 2012. godine održana je 38. Sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Borjan, a sjednici su prisustvovali svi vijećnici, općinska načelnica Štefica Tukša, zamjenik općinske načelnice Ivica Srbljinović, v.d. ravnateljica Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody Marina Srbljinović te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Rijeka.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Programa javnih potreba za 2013. godinu na području Općine Gornja Rijeka i to:

– u socijalnoj skrbi

– u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

– u osnovnom školstvu

– u predškolskom odgoju i naobrazbi

– u sportu

– gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

– održavanja komunalne infrastrukture

– u kulturi na području

– gradnje komunalnih vodnih građevina

– utroška šumskog doprinosa

– u gospodarstvu

Svi programi usvojeni su jednoglasno.

2. Akti Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody i to:

– Financijski plan rashoda i izdatka za 2013. godinu te projekcija za 2014. i 2015 godinu

– Financijski plana prihoda i primitaka za 2013. godinu te projekcija za 2014. i 2015. godinu

– Plan razvojnih programa za razdoblje od 2013-2015. godine

– Zaključak o usvajanju Plana i programa rada knjižnice za 2013. godinu

Svi akti usvojeni su jednoglasno

3. Proračun Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu

Proračun Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu s pripadajućim projekcijama usvojen je jednoglasno. Prije njegova usvajanja općinska načelnica Štefica Tukša istaknula je da se kod izrade proračuna vodilo računa o najavljivanju teškoj narednoj godini, no isto tako vodilo se računa da se ne odustane od važnih planova i programa.

4. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu

– usvojena je jednoglasno

5. Plan razvojnih programa Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2013. do 2015. godine

– usvojen jednoglasno

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu

– jednoglasno, zaliha nije korištena

7.Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Gornja Rijeka

– jednoglasno,

8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gornja Rijeka

– jednoglasno

9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članov Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Rijeka, te o razrješenju i imenovanju dijela članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gornja Rijeka

– jednoglasno

10. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini

– jednoglasno

11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine gornja Rijeka u 2013. godini – jednoglasno 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o procjeni štete od elementarne nepogode – suše na području Općine Gornja Rijeka

– jednoglasno

13. Zaključk o popisu zakupnika koji su imali prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. godini na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

– jednoglasno

14. Odluka o potpisivanju ugovora o prijenosu sredstava za gradnju sekundarnog vodovoda – jednoglasno 15. Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci

– jednoglasno