Općina Gornja Rijeka kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove izgradnje športsko rekreacijske građevine – I. faza

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je objavljeno na stranicama EOJN RH i traje zaključno sa 9. listopada 2023. godine.

Dokumentacija se može vidjeti na EOJN RH:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/