Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 37. sjednicu Općinskog ijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 24. listopada 2012. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Plana izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

2. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

5. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

6. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

8. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

9. Donošenje Plana izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

10. Donošenje Programa o izmjenama Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

11. a) Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana rashoda i izdataka za 2012. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

b) Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i primitaka za 2012. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

12. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu,

13. Donošenje Odlike o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Gornja Rijeka,

14. Donošenje Odluke o davanju mišljenja na II. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,

15. Donošenje Izmjene Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Općine Gornja Rijeka,

16. Pitanja i prijedlozi.