Pripremljeni su projekti za rekonstrukciju:

  • vatrogasnog doma Deklešanec,
  • vatrogasnog doma Gornja Rijeka,
  • vatrogasnog doma Kolarec,
  • vatrogasnog doma Kostanjevec i
  • društvenog doma Pofuki.

Prikupljena je dokumentacija za najavljenu mjeru 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Po raspisivanju iste projekti će biti prijavljeni.